Korporativno Upravljanje Procena Osnovnih Veština

U novije vreme kompanije sve više postaju odgovorne na polju smanjenja rizika korporativnog upravljanja. Kroz našu korporativnu ekspertizu i procenu osnovnih veština korporativnog upravljanja, mi pomažemo kompanijama da razumeju i upravljaju rizicima kojima su izloženi. Procena korporativnog upravljanja je efikasan način da komunicirate podudarnost Vaše kompanije sa integritetom investitora, kreditora, poslovnih partnera i drugih bitnih činilaca. Procena od strane nezavinsog tela može Vam pomoći da odgovorite očekivanjima investitora i bude signal Vaše posvećenosti korporativnom upravljanju. Za uzvrat ova aktivnost može smanjiti cenu Vašeg kapitala i pojačati vrednost Vaših deonica, kao što omogućava kompanijama sa kojima se dobro upravlja da kapitalizuju svoju vrednost kroz prvoklasne investitore spremnih da plate za dobro Upravljanje.

Šta je procena veština osnovnog Korporativnog Upravljanja?

Procena Korporativnog Upravljanja pomaže u odredjivanju prioriteta vezanih za upravljanje menadžmentom rizika interno u vezi sa pitanjima koje proizilaze iz Vaše poslovne strategije i ciljeva. Odredjuje parametre uz pomoć kojih možete da se poredite I diferencirate Vaše učinkie sa učincima drugih kompanija Vama sličnih. Naša procena omogućava analaizu rizičnih profila Vape kompanije u šest oblasti:

  • Uvod u Korporativno Upravljanje
  • Opšta strruktura upravljanja akcionarskog društva
  • Opšta akta društva
  • Upravni odbor društva
  • Izvršni organi društva
  • Sekretar društva